Nowa firma - dywidendy

Dywidendy

nowa-firma.com.pl


dywidendy są to części dochodu netto spółki kapitałowej przekazane do rozdziału między udziałowcami bądź akcjonariuszami.

Wielkość dywidend obliczana jest na bazie rocznego rezultatu finansowego spółki. O wielkości dywidend i okresie ich wypłaty decyduje organ spółki czyli walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników. Warunkiem wypłaty dywidend jest przede wszystkim:

  1. Zakończenie roku obrotowego

  2. Spisanie oraz zbadanie sprawozdania finansowego (przez osobę biegłego rewidenta)

  3. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ spółki (walne zgromadzenie)

Pośród praw majątkowych, które przysługują akcjonariuszowi w S.A. Główną rolę odgrywa bez wątpienia prawo do dywidendy.

Dywidendy można określić jako dochód (przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom) wskazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym uprzednio przez biegłego rewidenta. Toteż warunkiem zrodzenia się roszczenia o uiszczenie dywidendy jest nie tylko wskazanie przez spółkę zysku w określonym roku obrotowym i jego ukazanie w sprawozdaniu finansowym, ale także podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie o wypłacie profitu akcjonariuszom. Warto wiedzieć, że prawo do dywidend które jest podstawowym prawem akcjonariusza do roszczenia o uiszczenie dywidendy za określony rok obrotowy.

Należy podkreślić, iż zgodnie ze standardowym poglądem prawo do dywidendy ma cechy bezwzględne. Znaczy to, zarówno postanowienia statutu spółki, jak i uchwała walnego zgromadzenia nie może odebrać akcjonariuszowi tego prawa na przyszłość.